Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie

Aktualności

Odsłony: 2086

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych ?RODO?), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Centrum Kultury w Konstantynowie jest: Gminne Centrum Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 21-543 Konstantynów.
 2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w obrębie działania Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Centrum Kultury w Konstantynowie za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Administrator danych osobowych ? Dyrektor GCK Konstantynów - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, lub od innych podmiotów w ramach obowiązujących przepisów.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następującym celu:
  a) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na GCK Konstantynów;
  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami/interesantami GCK Konstantynów;
  c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie
  wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.
 7. W związku z przetwarzaniem danych w w/w celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z GCK Konstantynów, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor GCK Konstantynów.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu poniżej przedstawione uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym również prawo do możliwości uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (modyfikacji/poprawiania) danych osobowych, w przypadku, gdy dane te są nieprawidłowe bądź niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. ?prawo do bycia zapomnianym?), w przypadku gdy:
  - dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych, w związku z czym nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania tych danych,
  - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem,
  - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów obowiązującego prawa;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
  - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  - przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującym prawem, natomiast osoba, której dane dotyczą, jest przeciwna usunięciu danych, składając żądanie ograniczenia ich przetwarzania,
  - Administrator uzna, że nie potrzebuje już danych dla realizacji celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia swoich roszczeń,
  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  e) prawo do przenoszenia danych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w GCK Konstantynów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.