Polityka bezpieczeństwa

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych ?RODO?), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Centrum Kultury w Konstantynowie jest: Gminne Centrum Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 21-543 Konstantynów.
W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w obrębie działania Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Centrum Kultury w Konstantynowie za pomocą adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl
Administrator danych osobowych ? Dyrektor GCK Konstantynów – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, lub od innych podmiotów w ramach obowiązujących przepisów.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następującym celu:
a) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na GCK Konstantynów;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami/interesantami GCK Konstantynów;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.
W związku z przetwarzaniem danych w w/w celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z GCK Konstantynów, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor GCK Konstantynów.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu poniżej przedstawione uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym również prawo do możliwości uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (modyfikacji/poprawiania) danych osobowych, w przypadku, gdy dane te są nieprawidłowe bądź niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. ?prawo do bycia zapomnianym?), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych, w związku z czym nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania tych danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów obowiązującego prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującym prawem, natomiast osoba, której dane dotyczą, jest przeciwna usunięciu danych, składając żądanie ograniczenia ich przetwarzania,
– Administrator uzna, że nie potrzebuje już danych dla realizacji celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia swoich roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w GCK Konstantynów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.