Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności serwisu gckkonstantynow.pl

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gckkonstantynow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego gckkonstantynow.pl

Data publikacji strony internetowej: 21.05.2019 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 21.05.2019 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 04.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej dyrektor@gckkonstantynow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminne Centrum Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 21-543 Konstantynów.

Do budynku prowadzi chodnik wyłożony kostką od ulicy Ogrodowej. Wejście do budynku oznaczone jest tabliczką informacyjną z nazwą instytucji.

Biuro dyrektora znajduje się na piętrze budynku.

Wejście do budynku nie posiada podjazdu i nie jest przystosowane do wjazdu wózkiem inwalidzkim. Natomiast jest możliwość wjechania wózkiem na sale widowiskową, na której są wszelkiego rodzaju organizowane imprezy lub warsztaty.

W budynku nie ma windy oraz toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Przed budynkiem jest parkingowe ogólnodostępny i nie ma wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Gminnym Centrum Kultury są 3 pętle indukcyjne.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub w formie urządzeń teleinformatycznych